ాంురానరా రారా నాయానా గారా నడారా రాం

. (7 'దాలా్తానననా

. యం ఆలో మో న. మూ

యయము యుల లాలా

నను లతా లలల తననన. నో నా బున [నదర గయ రయం ము నం! తం ట్రం

ట్‌ ళ్‌ ఎయమ లగ!

శం ఖా సళుర్తున శా, అం

“రొద్‌ ద్చి త్రయారే నో కాత సయ సలు 9 టసళ్ళు అరం నానృళాయె రకత న్‌ నైవరియ మనకి షన సం 9 కన్య శక ర్రెల€వ్లా (డూ యయా

టి కప్ప ఉతా కృశంయ్‌ శ్రెశ శృుశక్చ

య. చా

[కచ చత 32 తఃస్పె్కళ€లి క్యుశ్వ , సవ్యషష ఫ్రై

వ. | రని ప్‌ యు కయవి, పస్తు వం ర్మ నం తన,

9 వళకమాత్మ పస (౫) సం తశ 9 | రకర త్వ్యళాక్యర్త య. . టా శల! న. 1 ఇత్రోస చంయి షై శ్చర్షా “సం శత్రుక్చి కృతా సదయు సవాయి తన్నా వాఫి, హ్‌ (మీ రారాల తతి

సం నచర్చిశ్య శ్ర కాసే నన

పో కిస్స జ్‌ ని కరత సం యన్హన్చేస ఇత్తి షం

సత్తకూరో వన సశ కోవ్ప దష సం ల.

రతన వ. అహాక కన | 07సు తొనవాం రము .

ళు న్‌

కాడానా

సా కసత థూ సృృళ్శివ వష గను మన వస్టిన్త

శృరేద్టూ చధళ్వశ్రా తాని ఎల ఇంతే తలి బంజ్రో నక్త | న్‌ కక

స్విషత

స్ట జ్యో

మాశల్యా | శ్వ నాన షక కతసకలలా లాళ్తం తాలు సరో

| ౧ఎ్రు లం శ్రాళిభ కం. |

(సా ఈడు ఛా దన్నారు కం పు త్తావరుసుతైన స్త్‌ | శ్రా కంద్ర షసన టా క్యక్తుశథ్వం రసన్‌షూ శ్రుకా స్తతల భయా లగా కృళ్య్వంశ్వూ!| [(ఎయార్తు తిషా కంయన్త యమ తి షశ్రంనూ సంకరం కా ఆకు ఖి తాం సంతి ౩రుంంం పసత4స్కుత? *ప్పుణప నా వపసంంయ రృత్హు హాసం ్రత్తన్గా వంసంగత్రక్రకశళయతత్సా,. | వ. సరసుల మం ను ఈష ౦౨ వంచన తత్తు పసం ద్ర యెన్ని మం శశ్రంషపుక శుభాల హో

| సస | సుకు అనాస

న. న్‌్‌

|| సం న్య యో ప్ర ళం చంతునరయో షమాచ శ్రషసూంంక పకటం... మ్‌ నం ! మ. కతి సొత్తా ౧౫

| సస్య ఇన పచవతోతు 'శృత్ర్యంి శ్సుక్తమి ల్వీనృ శృహకిజ! | సళుం శ్ర తా న! భు కా ఛా | పరుల సుతయులు తకం వన ళు

| నర ట్‌ న్‌ 49 శూ

/| శహుానకజతుతు | వవూదేవిషంల4 న్డళ్ల

/ /.!

5 వ్సడల్త మంప్ప శస్యతం౨3ఆయ-ంసప్రుమూరాస్యల ఏిచ్రూ కాప వామ క్టత్త ఘనాల షో త్తలజ్య్యూర్రం। | నాం. సంగా “సు లతరో చూ వరం రాక వలో న్‌ | సన్నూ సం చత ౩వ కచిపైడ పుంత | తృదద్రమ నాదము న్యాకుసం చనతంల న్‌ నే? నా.

(ఎడ యదకతా షిష్పషస్పవడం శం తళా చజ్యాచీ కయ షత నచ్చి తా జ్యా చప తఅనాక్రడ కక శ్రానషెత్త్సుక ఊవకతయా త్రసస వ్వాష్సద

బ్‌ త్రకా 3౮ [ | నూ ధం భా వికంహోన శ్ర గ్‌! కనా మ.

లే తళ యళ శషతావషేకూా | కూ కిజ-ర అన్నే ఎమెచ్తనం శన న్స వెపు కృచ్నతా్కే క్క (|. నా నిత శం శశా “ఇ దా కానస్తస త్వాతికతత్ర న్‌ రో ఆట కా తుగి షళ్రు త్స ఉత చళతు . 1 యళత ధ్వ హల తగి కృలశ్చితా శశ్రకళ్యకా కాశ, తనా త్ర రి క్ర్యాళ శస వో తపా 6 టా. చక ఉయృజాస కంద్రుదూ కాస వినా కసషాతు జ్యాశత్వ్యసకిత్త యనా

రుత్నా చర్‌ |

ధ్సుళ్రు నొ శచ్పే ఈం ఈూతా స్వ సంభ త్రిత్రమి తాసశం . యుద్సక తత వృష జరనవుతీత్ర న. ర్రుత్యకంస్రడు ఆయూర్టక్క్యదు త్త శా తాగ త్రఫయానా చం కాళ సాతి త్స మని రత్త యా ఇఉతన్గా షష ఇష్షగా కృష్టతాన్ని,

సస్సుషోం టి నొడై తాాళకంచు తీపదళ్యా దల త్తఎంత్త్వు ్గ

ఈ'్రుశక నదర సుకం సత్త యాత్ప్రళో ఇఠతూసషా, వప్పట్తడా = గూ వేదచ్నాకనా కసే న్స్‌ న, చూ నే భర. తనో 09 షట వం దిత్త్రో క్త లం త్త దం నం |

తపుచృ్చత్తిస్తశ్ర ళ్‌ ఖ్‌ టా నాగ అక అపాటికే శదకం నత!

చం రిల రంసం ననా శపాతెడా శాఇా అకక త్‌ ్త అకుకల కా త్రకాడే షా నడక చ3 నం , ర్‌ 0 న్‌

ఎని నకం (రు గాతారాకాశ తయ పసం రకల సత్త కత ఛే తళా నం

మ. రే త్ను టం. వకూ జాడు కుతుచ్నషదా శం స్త త? త్రన్తూచ హ్‌ మే కత్వంశ్న్య |

టు వహ్హా కశక కా త్తం క్ష. కం శ్రీశ నా నః కళ్యళ్య ఇతి | ల్‌. నైన ళో య. ట్ర సం ననన కష్టము చం కస | అళంతశెచ్యుతం ఈశా ఈం బండూ త్రూ కం త్తక్వతె సస శప త్తు న. ! / తయాననయ యాం కరెల ఇను కుర ౧వోవకంత తృీజరం త్రశ49 సన్స్‌ వెం ఖ్‌ మో ను క్త . కట వా య. రల ష్ర పే న. వ. పస్సతాన్నో నర 1 నా స్‌ కర షా కం నర నెం శతం కు కనతో | (చెచుగ్‌ సనగత సస శ్వళ వా ఉకృ్పత్తె తపుకృళో అశ తలవాఆం వా తఖతావ్‌ శైవలోతాగ . తత్యశం తి లము కక తర రహాం వు చు కాయారు తనాస క్రణ దం నంచు పత | ళా దత జ్వశ సంగా ఇతతో్సత్‌ 21 ల. టం షి తవ జ్య? రసాల్ని క్క కృుయన్బేర త్వం బాసుము త్రి ళం శె కభళళం ఫ్‌. 15 టా! త్రత క్వఫాా ర్స ర్తస్పంలల్హోల సనస శాస యో చేన్‌ చందాల ళ్ళ య. న్త్‌చె వే వష ను పం సీం తుం౭ళ్ళర చన? కెగతల్తు రం వై సడతుకు మాం శ్రైరు పతడరం: యు ఘందా కున్న శ్‌ త్తి య. వ. || పరి అకదాచాస జజ టాపు 9 త్రి (6 వా ఆకన్య ళు త్రకళళ తావచ్చాడ్యం। స్ట ఆక్‌ | తపా. ఛాంతద యో తళా నె తంన్న్న తపాశ్రత్రైడ వస పసి ళు

| శానత చాత వె+ తర ౭8 తం చాంద్‌ ్ల రు ఈఈ షల వో శ్వచ్వానె త్రడుకు మాత్ర హత చ్‌ | యూత్‌ మళ్తే త్తం క్రమం ను సుషయక్‌ స్తరి రత్త ర్త [0 "బద వినా స్‌ చస య. మామా ఇకకుర్రషు |

గ్చ్యావకాయళకు! .. | | ఉత్తాషిస్తుక ఫ్ర పా కృష కచ్చిర్మ్యృత్త్యమకం 9 పజ్టపుతినా వశ రిశు కడు శు దూ సార మళ శభ శషనానా. | ఉితనాహా ధని తీంపలా 9 = ప్రయ శక చవర సుతా న. నొ శశస్యా॥ సూాగాందాా వ్‌ పంల దళం శ్రల్షే చరం తళ? ఈా౭పనకు €చాప్‌ 8 శతు శ్ర యుశల్తు స్త ఆడీ ఫ్ర హో,

| నర్మ ౯౩ కళా రల ఫర తం కతు కయదంళటట దతం బడిన షళ్యనొ ఇందకడ |

| య్‌ (సే అంప గక తప్పు ర్‌ శుత్ర చస్తూకా్వాశ స్ప వ్యదిశసండా చి దయ ఇవాల వ్య భో లేల 'తెళాస్త షక వకంళాళ్నమి తుర్రు కయ ఇతితుత్రుకకు శశనచత్ర( కం తశా సం. ప్రదుళ్యాశ కం |రిళళ తళ నాన స్మా సం శతి డ్వవు చను త్ర సుళ్ళు రకు సస్య తె పాశలషం తండసు ఛి పర్తురని రై దన గర్యరింి కనశత్తుక పకళకత్వా ఇతసతికడం భూ న. దా. న. | శ్రళా ళ్‌ కత€త లాతొం శవ చూపను చక వెం తానశచతు చడం మారం ళథతిఉంవా తంలతనా ఇం తళా జ్యాళ ప్ష్య్లో, |

కరింని చస యో లో త్ర చఘుల వ్‌ యస షా శూవస దస * గత భం నే సై శ్వ ₹శ్రైార 9 శశ తతచ వళ

రం శష న్న చై చస ప్రయో ళా అకా జ్మాంసా త్రయైగ యన్తెింగని గం ర్ల దృళ్ళ ్‌ మా త్రచమ లేడూ న్నన తఈఠకళణహవాతి న్పా | ఢఠఅత తల్‌ మే సా. వ. త్తస*గతి 9 తం థఫత? య. షశృత్తుకా. స్త్‌ వసస షష షళ్యరుకా యినా బిశక ఇ. 1 పామా- సా టా త్రున్చ / హజ్‌ శు అక్ర = " తి ల్‌ కా [ శయం తా న్‌ కఇషుసనళా శు వుత్నాకా శాదడతకం౨శక్కత*%తు తనంతఈళా శ్సన్సా! తనల సపా సృశతయోాలాన్పైళంా తాశ్రం శ్చియూయాం కి ద్రున్య త్తి వి గ్రతస్వుళం కత్రి

ను + ఆహడూా ₹ా అకూడ గ్రుత్నర్ర కా శ్యవాత్యకా చాం వా కనా ఖా- ఆన్నిరై తతత్రుళ్షూుత తశ్చత్టన్యతాచ్య్యకా సనా తతో

ద్క

పు పనత్నకె శనా ర్త్యకా శుదూ ఈచార్యకంంి కసూ శం చత కాచ్ళ కాశ ఈూసుస్య రి షస

| ప్రమోకిత్ర ర్‌ సళంషశ యూార్రుయోయి కాంయా౭6ందు క్సత;కా శృ రు ఆజ్నాకె రకయి

న్‌

స్రురైళి తపు ఉన్రూ కంచ కజుంమూాలాతి!,.

వాల కకంంను ,్‌తుత్సరత్రా శ.

ఎర్యం హుర్చూర రండ లూ జరా 3 కం త్తమ || చం జి ఎగంగా శేషవి3షణందునుఠ్న ళు తశరుశచాళా, న్‌! 2చూ పతిత జ్య €ళకబాన్సెయగస వశష యూరు తృతకా జూ జాన, ఎతశొ శన యూ సం న్నాంళ చసాంతొాద్వ 1|| షి మోంటోకశ్వముపెడవంళ |

అం ఆ్యాయస షం ండూత్రంత్రు చ్చికం జత్తో

తం చళ్లు నే

ను తనఎుతగడా శృత్నో ము తిత?

క్షం ఈజూ రే క్రం క్ర ఇత కా అదన ఏమందో తనవతుశా హా |

ణు | పశ తత్రదం ళకా శు తృదుప ము లి వశ్రణరతకం గళ

చృంశ్వన౨ త్ర ఆన్బానొ లాం శ్రముదవిళ మె .- కతా శ్వ త్రరసనసంగ తి జ్వాప త్రైంతఫవ్యకం ఉూత్రుర్తక్యకు క్ర జసన శూడగ్యం త్రత్రళస్తూకిసాళత మనని €సనా విత నా చ్యం

లం యేం శ్రుసనాం త్ర నో గ్ని

టే

పఆుష్మశి | శయ |

న. వృ ఊళ ళచ్లే జె త్తు లగ సెం లచ త్రి కలి

రం తళా దృ జూల

/ శ౩ంతతునె గ్ర కో

నం మ. కవఆశత ఏనా ృక్షాశ్య మై న. స్వ్రమెెళ / సయ చాఘకృతా తు ేశంతర వాతం 29 కళ్ళ తనో తేద టి ప్‌. తచ్వ్యత నం లుత్తం ళా వే అకాడ్రర్తా వ, నే

ఇక ఇదో రు చభక్పతుకంసనిడ మం [తమల మెడ సు కశ హైకతంద్ర ల!

మ.

| పడా వెంచిచవచ్న చ్క్‌శప్ప్రటు శ్ర సొర్య ఉళ తావత్‌ సృమ్నెనం వళ్ళుకుడ వు త్రి 1 ఫొ య. నక తథాన్‌ళఎశ్లంయా ళా చంన్రబాళ్ళ త్రం 'సంం శ్ర య. నో! | కంళ్ళీత్‌ చృంశ్ర్‌ జ్యూ చుడ తిక త్రత్రూ శి సశ మాం టిత తాగ

జే నాల ఎక శ్ర బట ర. గసళినూడ డం చ్పతర్తరు వంస్పత్వ

36 సాం లా

శ్ర (సెప్పి తకడు ౦, వ్యళొత్తస్సత లవ తతర శనగలు చం ఉద్చిద్రంకృడడ్తూ క్ష "| కుసన్తోన కతన శై ఈళం తళశాశ్నకా రిల హా జ్హాఫ్కా వే.

| న్‌్‌ ర్న కు సం నక త్రూ మిత్ర సి.

. 'శసదఓగనో తళ 09 చా ఒకా కనాళి తత 6ంద్తొక్‌సు తనక్యం

(సంర రు కూల ఇభర్వెలా నన రి

1. ఫ్రా ఉనన” కవు భంతయా శుక త్వైజా కాంళరియత్ర 9౨ ర్‌ం రం ళ్‌ దష్మెస్యయత గా

ల్‌ టో

య్‌ రి శాన గుచి చ్చి రని చ్యరై విదం జా శనం

. మెం ఈూశసు చెవి ంయయు సపూాకశ్రాం | తగ్గో మ్యాఖిచ భఖ ఎక అళ నో పౌస విరు తనత కలన | హా మస్తు ఢీ ఖుక్య త్ర్య్రం కృత్ర షణ సైలప పాం ఇస్తా | దం కాలి తల శ్రుత్రుత ఏడ్త (త్త సఎం యాః వ్‌ నాజీ త్తు నా | పుషాాంక మైగ్సు న. తచశీక్స. మ. నే

త్వెళసమో వో ళ్‌ థై రు? యై శన చే గత . (త్ర 2 చూస తండ 3 జం శప తంట మనకూ నం సృ లల

| ఫ్ర స్ట ంత్రశాాలిాశక రి సశసనానన రెం సళ తాన్షపవా పను తాప ఏషష్యళ్త ఛా య్య యాన సళ రల వృస్ప్యృప తద్రష్కుతా శర్మ శృ అనా టు. జ్‌ ఫ్రితత్రసశ్క ఈవై వో |

ంావపన డు ( కూల ము చేగ

సేం + రతి చకట్యక్యో | ఉంచ ప్పషల తస శే నః గసుహూడస్రూ మూ సు (ఇతి ఆఆ అలీ అలో ్‌ వి | న్‌్‌ తీ న్న లు శారు భరియెన్‌ కత్రసక్సు ని ళా స్ట్‌ ఇర్రే తనయం త్యం ళల ఇని వప సం అజ నషి స్యాం ( .. నంత శక రా త్రాఎ ఆదా -ంతూ య. తాం టి. సనఆ |; (మొ చేయవు కచ సాళం శేచనం మే గక కే ల్‌ ర్న న్యక్ముచా న.

తి జా తతానకళ

|| శృపంకశ్రత జయాంలడగ్రాపుణ శ్వకము పం శళూరడుయా ఎశ్ర్రూషూళక్ర

అస్త సల కజ్షావా చకా ళం్రరైప్యూ లక వా రసన్రేలశ్ర నా. త్రలతూహా కళై ఉచ కాత వాత శీనసా సదాక్సై వె (స్వంపిష కావ! ఫ్ర తు వఅళృళచాన అతన్‌ దీ తనన హౌ ర్ర గారని మ్స వాన హడనతు ఎంత ను. వనజా ధథ€లయా కక శ్రవ్రఎ న. స్తో థా స్పృచన్న క్రృవమెో కందరు జి జత చయ జ్ఞా కకాంంంసంతుజణా యం నక్క్‌సాతెసంస్రైపరన్ను. .

4 తుచ ప్రాస చనం శి తక శా చస చతు కకక ర్క్బాడ తత రేరాం త్రచూ శసమంయి? గ్రేం కక పేయాకె

త్రత్సెద్వుల

| ధకుకీ ఇశ్రచస షి గం కంతనక టి ఇ-ష్పెళరు కృతనక్యసన తత్రూాళయ సం నైపిన్తు

్న ్లొ కశ న్స త్ప్పం సషపదతకినత దే కల

| లో వ్‌ జ. చ్చి ల్తిళ్వ కాలా

చనల తనా షం తశ ఎల గ్‌ మనం శయన న! 'త్రంత్యవం తనక ఇతరుల యాంతి యస తతా |(తశాశ్యర్తారిననే తెర కం పడుతు త్వత షి భట తం సనాళ | శశాశళ ఖు తెక త్‌ ల్‌ షల షె

| వూడితగా ఏమై చే ష్‌ గ్య కళాతన ససశక్త తం సత్త చత్తూ కాం త్రయెం సతత శ్రం త్నైకశ్తు తష వతు మంట నశ తం అమా త్తమ్రూ

(6

ఇస్తం ఎలక (పచ తెంళా ళా జాం ఎంస్యేయు దు 'ససటుబ జృత్తు త్వమి చి శ్వరషివది కం శ్వ తనా శనీ ఫ్‌; వా త్నకు శవితశానృత్స్తి ఆం షిళి సాంత్రహగై మ్‌

తం ఆవ కసల్నేలేషు 9షయోా%ఇఖొా ఈజీ

త్తే౨

తూద్తాపప్రళిష్ట్రకడు షరి శ్వ ఇ్భాష స్య అన్నవస్నళత్నకా షైషా శ౮ా గ్య త్త చ్ప్రం న్‌ త్‌ చ్చి శ్రా ష్‌ 'సం సషతంత్రు , | సే. 1 నం స్శ తా వృహ్హ్హాత్పలస్యయ్యా తేరంయాం ర్ల |! కా ఫై రనుశూండస్వడ కత షంమాంళో వకళ్న్యుస నై నూక షో శ్రళు. కచ 1. (౬ బెం స్త ప్రమ చేస నట కష న9 తా తన్రుస, గ్‌ సం ప్రత్త పకక తస్యా బై! రయం హాలో 2 నో భం హే సో | ట్రా 0 ్యూ నం కృ న. రేడీ న. ష్య 1 ననా |

సచదు తృళూతొన యాగ

| జంక దక నో తుంచి చా హరం డం డఊిషచిత్వ 3 డ్రాసేషచా తృక్యుతాక ఇచ్ని రం. న్న మన సనన సకజా5ష్‌ కడేని కూర పు త్వర సన్‌ను | వం రాము వెళష వ్య తమ్‌ ఇం కషి క్కు శయ వయః సంక్య తూ టాపు నల కందరు సంతత సాం తం పన జనన కఠ త్సృయొా కం చా కానడ అఎతుసచవశాతదుత్తా య. ర్పి తె మన నం.

వ. లర

| వృవళరడ్మశృత్కడా 1. స్రెట్తూ చై జాషుత త్తసా

స్స తుసకం శు స్ట చసత లస రరడుా ఆర్య న్‌ స.

ఫే 3 నా ఇన్‌ త్శిత్రె ఠర్యృస్తచ షపత్తు, తత్నం డం-స దుర శాషళచసతర8చ న. | (”

పళవకృయా? గన్‌ పం కి పృర్రంర్హషె న్య కహా సంనవాక

అశనవడ సీను పాశ ఈశ చకా కహా (ముర శత్వ్రకచా!

ఈశచశకూరా 9 పైసా కం పశ్షకృష్యతా ఉహా4 | కు తరత నిశి ధూ + యరయ లా ముస నంద అతజస పళ తస చృశసా టా తక శకానా | (౪ నివెశన తొన శమం ఉా న. తెర ౨ళమి ఇప కకం రరనాన త్పత్ళని షకుషు ఇంసాత్త। వై చం ఎం కత్తిమ్నడ నత ఎం చృషా సదా యూడయురదై చార వ. కూలత్ర్రపు ప. కా! మ్‌ మట ను తా బతరాస యిం చచ వ! గాకు చట్టుత్తైత బత్తుల ని తృణ సలా వ. | (నూన ం! వన? వడ య౧గుళి వా చి సు. | లం స్‌ పరస జా వ్యరి శ్చ్రుయా షు “పం

న!

11 ''సువుతాషసనాసక్కెళ

వ. లాతాలో

తా్య్తచువ్పు శ్తృవ్రల డు పనా $ శ్రే

స్తం ఇర్మార్కు.వివన్నయ తష్ప్రయన్నంర తక్క షజా ౩5 కా |. కు సహన స్‌ నా స్‌ వెన అవోన్లోన్తం సగ ప్రషా ప్‌ . |

తంట శతా వషతు ళం మ్య క! చల |

| ప్‌ోం చఘ్మే శీ రస చు ళ్‌ మ్క్‌్త్ర్వ్యం చె సటల యం యగో కాల లం షా, నో ్‌ ఆఅ ఇ్షో

జే వతి క్త తొసహేతాత కంత కనక సం ణు*ి [ రన దాగా ఇం త్ర సం కస నన

1 మంి సజల: షెతనొ షశ్రమ్వాి్యవ్మ్యు మ్తలుం త్త తళ శక ళు ఆాకళకజస్తంళ స్టే గయా ళం కళ 4

గతం న. మంచ

''ణఎ9 రృదిసడి వెష్టేఖ్రైక, నో

శే

మ. రో | ఎు౦ంఆుం సరి గా! | వ. ము కి క్‌ మం సశస్వు పై |.

పదత స్నవ సన పే భర. (స చేతనా వసుక సూ. లలు ప్రో మొ డా! జనం య.శళతాం న! ఇర్టై చి ॥| ప్రశ మయషం రి రన జ్బసుం మేం సం ఎంషావగా ద్రాం సం ర్ట క్‌ వస్నన |

ఎమ్మ తోస సన్స్‌ 1. శుతయా యు లతా యాణాయ నెట్‌ ఈర |.

ఫే €కం ల్వి స్వాం ఆఎంష్టకశ్ర సళ లుం కృంమో? ప... నాం.

సాకు

. 0 ని గ్‌ఆ స్య ళ్‌: గద్పతానష న్న ఉష సల ల. అనీ గంరాచతెకింి,.

క్నాభకఆజయుక కలక నా యుకే కళా కక ప్రాం ఇల్లము మరిత బడంస్తకల ర్రిచ్సొజ్ప సం బం సలల తే న్‌ జయ. [ప సళ మూ కురు తన్‌ వశ నా €త్తూ యవ్రైతమూ మైతంచ తళ [ పల శ్రణ ఆభ] న. వష | తచశ సు ఛో పషళుడవా ఏత జార త్తషతగు మరుని శ్రస్రాత్వర్‌ ఉక్పెడు మ" పెస్మ3 వి తికృళ్నతవ అడు శానడ్శశం తూ, శతా శత లా యొాంగ్షా శ్రషెచైడ న్‌ తృ తేర్కికుక్న షెంశ్రూంళచా చ్చీ కళ శ్వ శృష్ణ్ర్వ్రదు శ్రుతాన్సూ యోస గన |

అపో చనా మ్‌! వ్‌ ఘు డి. స్ట్‌ పహ మతి వునతశు హౌవి ప్‌ ను తనమా! చక |. | + కడు సదొోళాదికళాప వ. ఎనిఈోూ అచ బత్తయ భవి లం నాయనా లకర!

వ్‌

వృతా | తి. కాళు శీ దజైనెసయు కూ వ్‌ యా క్య తజ న! న. యని త్తే నెప్పి శత సడ ష్య ర్త తన్ను నా). రన నం. షైడక పసు చస స్కా క్‌ విచ్చు హతం దా నాలక రట చ్‌త్తు తృతికశ్రు న్నర న్‌ య. యం ర్రమం గ్‌ గ్‌ (క్రి ౩రశ్రిసన్నికం ం. వాననప్తో వమ హ్‌ టో సంచ వచ్సత్తిహా అస వసవాస నలొతా త్త 'తమాంచ డా త్తే య్‌ 76 మిఛ్రు తీ తు ఇం చం జను హు తా షెశపి తుళు నంగా త్తఆ గ. న్న శశర షే | కసనిైు "కై ళ్‌ కృామివ్తాన ౨6 నే రస యత్తు ఫస 7” వవషయి తాజా వ్యళ్యున్షు | వరళ్పుశతు తో తున తత్తైాడ ఇళయ శనం నన య. కత్తాతే, . కర 1 ఈద ఆన షస అవస చ్భోచ్చ్ట ప. చంక బై ససొపసు? లే యా. లుం నా చా యం వ. ల్‌ తళ తళ్టు వగా జన్‌ | ్ట్ర్‌ క. తోం చాయా జా చన లకీ త్‌ వాక్య, కటు చే యై ఈడ ఈళ్చ్ర ఈన మాలి కో సతాస సం

_ ఖ్రథక శ్ర] ఉత్తం. య. (5 ప్రై ళతం త్తం వళపొన క్షు కం అన టతళూ ఛదా కక్య ఉవనా ఆశి స్ట షట కళణగెత

| నసయురొచడతషకకా తాం ఉండూ. షయం టైం హమాహట్ర [|

; భరి కత తి ఇమా "ఆ తావవషె త్సుక్కకం కశ =బ టం శశవి ఇచేషుత్రుత తప్పా గుం త్త చె స్తాన శ్య వి రర ్‌పా వవసంయం కా స్యరచు డ్య శ్ర సం.్చం కా త్తు బు

స్యశళన్య 1.

ప. యత్ర చంసనా కాయం ఐల ఇన వసనే

మచ నసంయణళి ాశతైూక దృతకుంత్పుతనా 44 స్తం ఎింకై దోష

3 పసల భ్‌ కాచ్తుక భక మయషుమో తొన షవొాకనుజ్కృతం అయం 9 వాపా న్‌

మన డుం కృంయుసం వ. ఆళు ప్‌ మ. క్షా మ. గా తక

క. కషచత వి వఫై 750 3ు శ్రాకాంశకాయెన్క లం ట్ట ్సూ చా వాత వయు చతు కృ కం

క్‌ మం కన క్త ప్త. ళ్‌ రా ర. శయశతుస్పు క! వ్‌

పత చతిదళ*ి కాల కతి ఈత చి శు కు తద సశ నా. ఆత్రశ్య నృనన్షర చృక్మాకసుకృత సాం జృకళత్రు లి

ఆకూ పద్యాల! దణ స్రళద్యదాళు కా త్రచసనంశతశర్తు కూ ర్త వ్‌ భం దు షాంలచోా సస యైాద్తా. శక తస దక ళృతక్ష

న. రా. య. య్పి త్‌ వచచ లా ల. లో చఈఎ౨ం తా 2చఆ తిత్రుస+చస

త్త ూళ స్త షం వా రఈరనస మన్నకవి ళు శాన త్తెంతా . కం “బా వ! చ్తాన్నష్ను తొంయాల (6 ళ్‌ గన “కళ రంచ్య-య బతచేల సై క్యతాశిత్నో హా య. సన న. నతు రన రు | గృపనే తజ కతా నటచ్చిద కశూపే అస సా సంలు ఇిత్యుటో కనా రయం ప! ఉృమా ౧న్గా. సన వాం ఈప్వం ప! నా కచ స్టట్టమ తకురంం ఆత్త పనై తదా ఎవరు త్వసడూాశా తక ర్మ త్యయక స్త లస కు

హ్య వశం 0

౨ొవళొ

వ...

1 గహంచనిఇ

అంగాస ౨౪ తంలగదిశి సమ పృల్చ్ర ఇకదర్రపంచ్యన్య నూ రన శాస ళళ్టావా కళ

(పమ్మేళ శేషం కొచం స్ట తపాల త్ర్రస్స ఉనాసన చాపం శె ఉతృకృళ్శుశ్యడముా కసంశుకు సొ వచం డం ఎక్రీలలై €ళల్త || | ఒజటాకా ఆఅకనాసరెగమాా జస్తు తంఉస్క్పగ తనాశత ననే ను లట | కా భూ ళా చక మ. గకైశన సెద్టాపనా పస్‌ స్‌ జాం ఆొచ్యశదు కవు హాసభళ్యణానవోయుం! తస టట గక ర. | (సుక కనన యాన్‌ రూ జుర్రి రకం బాం భ్రచు చాగమ్యుకరూ భక్‌ కృకు గో మాళ. | హల నల ప్రొ సట లర్యనలతేంం యో 2౬34 అయ్య. తొంకకశు శాతూడ హ్‌ దోవ న్‌ | ''సదూచశ ంంనోాా చం తని, తన త్వని సేత ను నో త్తు స్ప్రవాంకనా కిన శళకా అఆ షత్తజ్రాళళా నాగి | | ఇస పనన నడా తన శు తాని వ! తళ పలి ను శ్రేశ్రద్రచూ దతియ మె శ్రశ్రూాకగా తొ దనఫానత లా కుడా ళంళ, నా ఇం తరు తన్‌ చన ఉస్యాడన తాన 2 తి నైక్కి ఉని తవ్వ పౌత్ర ళా 4 రన తపనే పచచయల్నం ంటూ షరా తానై నే 1. న. నా పీ వు న్నలచు శూ కమా. (కాపయ అరధ షి ము నారలో౨వళ్తూ చర్చల రిక సా వసం తపనగా వాచత కాళతరా | ,. రం తు రక స్టన్‌ త్త వ. ఇం ౧౨౧౪ల శణాళ కళం శ్ర చక షణ శ్ర షం సవ్యం సెక సల్లా మ్య సన్నూ (సస తరసన షర ఎసరు సన పుదాళు మ్‌ ఇర్గ పందిత్తాన కళా సు కెళలితకశ్చరు తసనాషపాాగాదిత్వ (మమ పన ను. | 'షకళ్యతా జస్తెల్‌ సస౭ రళాస తామకంఉనా వళ తో చకా ళ-6 శ్యపతఆతీర కత్రా యచర కక జహా

శయలా వ్‌ మా

హ్‌ నరాంచొన పంపన క్వడశ్చ్యక్క కృత తనాసన స్యయంత్యనకదుషత్రుర కక ణం (6 నళ చారు సాంచే వె పస లతను పే శనం వ్ర కతతా హు కైక కన్నం వాన ప్పి 9 ఉస్పుత్వ చా చాతక శరా తశ కతెంయా రయి థా వష వేగ యన్సెన కె ఎత+౩ఈ! చక ? తు త్రికుకరఖా ఉక? స్యాన్‌త శ్రుచతశ్యత ) సో ష్వింయస్త వా హా ఆలా మేత్తయ | ( నాసి '్ధ ఎన న్‌ శీ దస్ర్యవ్య క్తి క్మితా తా విషయాత్రా నం నం. రదాలా నా గ్‌ రు శకనాజ్క ఇన కక జషెస్‌ జళచూాకి తువింత్మా 1 పలు చనద కృత స్‌

సు సవన కళ రుయా సీర

లస ఇం వాస్తు ప్రం యన్సబ శంరా యె మే నత్త శుక శత మ. య. జై యావ్రక శ్రదాకసేశ తావత స.

చా ళన గ్ర మషంర్న రా శా ప్ప చం కరయవా 3 రన్న! రమా శా కరగ యొపత మం వం భారక్వునం ష్‌ స్తత కొ ఆలి నిసా స్ర్రగచా ఇస ల్లా ంచస రాదు కంచం నిత జనం చూ ధ్లవలోో 9తిఅళభత్రుకులం యు చె. వస రచకతుతిషపొో రత్రూకశచ్చీకళయాాతె స్స? అయాకంి క్రతు 6జా త్యం తాకచ్చెష

ఎతడాశవె దదలుతంవొకమైోగకి వగ పాదాశరాదాజ్యక్కువి శీ ప్ర వంఆ క్షీ కవల! (ళ్ళ

| సరతయై కేసస్పంవననవిశి షం చళ శతృ తూ కంత్తుంయా తస్నకా కృష్వెలశడ్పప ఇం దాషితి కాశ్సుంళూ సూర్కడ నాని ల్వ్యడళత్యాత్‌ | “సం సచ్వడు కసాకయొా

సంచళకత్రా గం రయాతా శాలిడ్న్యాో... సృత్వ తాత తిక్కతాతి క్స్న్నా తసత్యల్సక్షసా! |

| 'న్యంచమికి శ్రశ్శత్రు త్యంయస్వే ని శళ ౬లకత్తూ త్రజ్త తు నయం చఇ్చార్కైన్మ శి కచ శ్రశ్వన్వయం అకా విం శ్ర్య్వం బల భయ నటల 9 శత్తుపనాప్కెకి తనామయుా స్త తశచ్శ శ్చ్యాపే జగ్‌ శ్యత్తినా ఖొికఇ త్యత్వకన్నిత్పిక్తవావత షిదత్తిితతా[మి

' 'కషృతరుచనమి క్రత్రక్వూ వపు ౨వస్ను డా కు మెనిక త్ర కృత్వె శఈ్రత్రాంకనాంయూంచల డి త్ర నస్‌ దం కాజ కాందకై వ్ర కుంచాల, 1 సెశ 4 మతపర చక క్రణణ్నన స. కదశూకఈఠతెశాత టం. షి ఖభ్చీక్య6కి తరగా వడ పస్టాన్న్‌ంచ్కు దా శ్రకతలాతనాా దవ, |. కశక ధా కలు శాకశగాలలయాతళనవితంయాతజాకళచెపషక3ం్దినవనంె క్యూ స్‌ న. | శని యూంం ేత్తి రో.

| (3 “దక నామా కుత చకాక్యలా కనాను ను ఆళశచంచ్న పు తట తా నవ్యశంత్తనవాజరా తృయానంనళ్ళం, (కక్క త్‌ * యి తలల చ్యాయు కా శ్రీశ క్యూ ్కే శతస్న తత ెశయత్తుడ్యః శతళ్న్నకా తు న్నక తత్త [| | (ల తక్కృభొ ళకలం ఎపశ్షత్సనూకా ఇత్తి 'షెలాం శశ జ్వాల సం అం క్యడ సంలయింి యాద శస్పాష,

'అతంకెశక నూదయలం గనభాం 8 కరక షో మెం ఆత=్వుఆఇె9 వై కాచు త్తం

లే 4 దం ఉక యే

(చళ్తుననలా పై ర్వండూన్నం తజ యాకృడడ్యూడశలం సు €పూం తజ తోడి పై కా తు సల తుతవదా వ్యు ఈల (అ దాని లత 1 నూ కంలశ్ర్య స్మ్యంన ఆమ్మడకు *ంి కనిప కశం ్రశాచ

1షయ్‌ షత్యయ కత్వోదిచుతూా వృళ్తు కప ళానూ కం తకడవచ్నిర్కవె న్హా బ్ర ళూక త్రం చజ్రాళ్సృ క్య్రదంస్త వకు కొతా, | తత్ర ఎతంప తష్తాద శా చు జాలి శన్సిసు వస్తిన షా యొ ద్రం దం యం. ఆాంపిలా పెం త్రు శూ తట ళటం 11.

సళతికత్‌ మజన్హ జీనాస్య చూడు వో రశ యుత్యుం ది న్నర జక త్ర్వార్త తష కతాషయయ లా డాశ షం య్‌ ర్ష్వేండ విజ్తిషనరాల్న).

.. మొ త్‌ ళా న. ౧. పే తచ్యత్త తాన్‌ జూన ళన షా తదపి రి తకం క్నశిశా శ్‌ శతి దనూన్కుష్పని కష్తనదతశత్రనృేతా!

/ (స్ట

ఇద్రానాఖు న్‌

.త్పిధా య.యెట్రా ఆమెల్గండం.5 కబిక్క

౧. (య త్తెశరతచృరతకు నయ రయకర్తక్షనింయుతం కచెయా సనన సాలా తతత్పశాకం + పుతనత్తవ ౧౨౭బహాంత్యవా,

వచ్చీ ల.

త్చిమళ

శతా

| పతాదిళ్య్వకా వోచి క్పూచ్యకవళ చవర్తత్తాను శయ నా మవచంళ్లా నృత్తషృశ్తారళ సత్త 1| || వెయనళాన కమి త్రస్వచ్చాప . నో నళ త్యపా మాజా కికశ=ష్‌ రృకవతకు శవేన వనన ఉకవాప్తి ష్యంయా శ్రా న. కవు ఇక వర్త ఎత్తుకు యవిక్వయకతాననాడ వదద దృతి తెతలడగైం జ! | యమదుళ్త త్ర భా ర్‌షయయ శేస్వషె తు కక కశమ కా జగ షత్వచ్చల్యే ఉవనా వషష్పయి పెద వ్యాపి సు ఉనాంప్కెడా యగజ్య రతర తాన శం తమ లద డనవి వ్య షసయాక్యా చఅచాన్సి . |. పెశత సృ్రష్నరగడ్యంణవక్రరచుంన్య్య ల్ల సవశాన పేస్‌ మ. నరం చంపు 2 శ9ియ్యా సేత ఎకచ్యుప్ని పశ కృ్యక్యూవ ఇసెప్కి| వావ త్త సతినం వష న్‌ పరయ శతం త్త చాన యల సత్యమా తేన వప ము రక్క్సా్క్క్‌ఇ చను నళ తియ ఈళళవైచ్నూ. / | స్కసొ రేక తొన్పస్‌ గ్ర లీ మం. ద్య ళ్‌ ఉం? నీ శాప తర (|. శమయ త్యన తహకక్తు కేం యన్న కే చవ శ్‌ శ్రీంషృర్త త్న కన్య తీ కాన ష్‌్స్రళ ను యిస్తభససక కశ్రశ్షన్నేత్ర వివ్యడ

| | కతల మ. టై సెల మలా 4గపత్కకృళ్ళుతా కషంద్షకాం ది తశా చరా వార్చ అన్న, | మరవ మా9ి వదత 2. శపతరర్చేడాయా అక 9 షక్కతంయా కూదుడ క్వ్శ తంల తప తన్వళవై చబ్చళ్సుషా తగ. | | తొకత్వైనసతి సళ తాం మషంను నో యస్తంట శ్రర స్య భగ వ్వా కస 9 వరవర రం నాళ ంకృయకత్యవ! | | | శన చసన జాను వ్ర వంక క. మంతం తా కు చయం క్ష సుతా నిన తో సత నదంషదం, | 1. ఖనన శ్రస్యప్రామాచికస్త్రంసై శప్రదానపుకాళా.. |. యు నవతి తాాయయె కకత కసత మోత్త లన నషయు శక్రం 9 ఇయ. తపన సన శాచచవక కుల ష్రాహార, | న్న శా మం తళ టో తాం తం విస్త యింతి సస్కి యాచన స్కై పష పూ ఇె శస్తేయ్వ్‌ కృనంయో' | 1. చు క్త న్ను. న్‌ చ్తంఆడ త్ర నో య. సే షెం తూ తవాఆఅ యేక జ. వదన స్మృతి యడ సత్య ళం త్త 1 || కన్యా ఎశలక ళా సనా సంషయడూా కారస్కైడ న్మెంయ్య్నై షా ప్ర వేషాత ఏర్చి న్‌ తళా చే

౧వ

''యోాంళతుస కనా [0 | కఠతమణ కయన్‌ మాకు

శళవ వత్నరూ శ్రు

| స్రాషత = శ్రసంు 9 యాన షు వ్రిషూ కృషాాస్పుత్య[్యు మత నూచ్కం్రత్ర

నా

| వ్యకుకాసెన్‌ఆ తా వశత 2 త్ర ఇంక్షనసకూాం గ, |

(గ పెత్వకగాశసన శ్రగక్సు తరగ్యం రు సు వ్యిర వేతన శేషక్కడా ఆన్ని ము థళస్తాలం తత్యయు శు కలచత్రంవృదళృడా దాకా | యన్ఫెయలతా భై మె కళత్ర దసైకషలతొన శంక శక సాంష్నిషం శ్రువాఎచ వపా టకా షక లకూ గాచ్చి

| 'కణ్యాషూ తరాశషేకజానపెరు కా కళకత్తునా చం ఈాతింరుంక్రుజ్యూ పశ తత్రకాత్తుకనూా కుకు స్త్ర అద్య యాాముశనంయెంగాతిడ.

|| ఎంప్పికహా కషం పకంంగ్వద్తుం పనా తలు శద వా చచనోా

త్కీ

కుకా రంగా నర్తపకగా నన లం లయ స్మ ధం జో స్కంగు కసి శ్రా శాన్లూకారి్ళతూ చేయ వ్యార్తైయల్నెంట స్కృ్వ్రయా| || శఘపవుతాక సషనామెస్టు ఢం ఇవవ కనా చయం చ్వాస్కై దక్క ళ్హేశ సక ఉమ మతా ళా ఇతనాషెకాచ శాక్యుష్ట ర! త్య మం సా కు ష్నెకళ నంతా నై

తస్ర 6లచు సేన కన పళ

శం చెడ ౩వ డెతం జస పెదు కార కచ కేవ చసర్వట్స శి శక్యా కుసనాంరికశ,9= ఆతృకళగవ్వ

కష్పకుతావచ్చేకనా వ్యూద్షా శస్పి”.

వళ సవాస్తమ్రైట్యంసత్వ త్రక్య శ్ర రాస్నషయాన్న రసం ఫశు కు చూంచక శానాతీ కక్షళుచనితడా మెదావ చ్య్యనవ తత తారక చా క+ శ్ర్యాం వ్మచ్య్వాకి రనరునతంైతం శ్రకుదం చేదం రసల ంక్యం దత సుతు చతస తూ క్ర ంచంయకా టు న.

మంయెన్య్యడ యా పయ క్వుథా కగాంకంంా.. శాండ్రా ముప నడ వృర్కతుకాకకత్వసశభప్తై కతా, ల్‌ శ్రుత శాశే ఇతో గూక్తృస | త్వవకాస్తాం కడాన్కుషూాజాయు కజా విత్తవ్రుకు || గళ్టసమా శత త్ర మూయ్రేననా రంతద త్వాషత్తాన ఇకాతకు స్పకు,

'ఈునొ కాచు ఏం ఫి ఫక్యు చప్పషడచన్నిళ్కనవ్రుకి కఠశ్రా కళకు శజణంచత్చారా = త్రిక శయ అళయాు కం (1. షప ళు క్నృయశ్వ్‌ కను న. మం తా ఎ.వ్రన కృ వక్మాం కస్ళం వో

స్పృసస 9 ₹ా శ్రద్యత్రైకయాంపికనంంం షైరజాచ్చర్వంసో |

| తరత్వయో స్తూ చకా కుశ్ర్రి.శ్రుషక్కు సుతతొా అకనాసేధ 3 షం 3సరహపషయ॥ తపం శతుకానక కతంసిపూం ఉసకళళ్న || సరవా త్తు యాడ జా ఇం తధదుం తనకూ గా [డు శక చతంనళు నై వరో

ఈ. సంవిం కైాకణా ఆకాాతన్తాకచస్న్య్యంకువరయ | తృాళనూకంత్స శఈగషకారకవసళా

పేతనాల మిక శ్రక్రావళ్యకు శు ప్రై శ్రుఎచు యెలరి

యనూలయా ఇబ మం తూచ కు వానతి అట యాస శ్రరకు స్య దసశం కళ చన్నెట అంచన ఈక క్‌ షుచ్చోదిడన కశ్త్మైసా చనా నైమష్తూడ నం శా న. ఎమోలషిస్ల్వ శే!

జల వొ శ్ర సశ 0.

గా పాతా విళూపతం యకక షంకాయురకళణ్నస్తట 1

జానశ్శిచకగ

(న తచసెళ్నత్రు శ్రుంఎం సకతాకచ్చిక్ష కళా ఉత్తాత్వంరం నానా ఇ౨* త్త ముహమ్రళషు భ్‌ నత్రా పకా; ?

| గవ్చుచచు తొ భాన్సెగంత కృత్వకుళ్ళలు ్టత్ష్యం డ్రం మలచ ఇదా ననున 790-రష్ష్యన (వ అయస్న ము త్రానషి ల్యూ |

|. స్తో షం హరా రసము ఈసనాసీనిశ్రుక్క రూ త్రయ్ష్యా-రానఉవవక సొ

(వసి ఎ+ కట నేషెళపు సట పె దదు సడ నే యవన వనితా నస పో దాదా

(స్ట్‌ సర ధశాయనత సకచాపి జ్యా పం తున సళ క్రి తస్తు హని కావా తనా నవస్యాయా. పత శ్రప వా షుశసం కులు ఫై!

|| త్ర శాసష పదరా శ్రిత యళషక్షిత చా సన శాత్రయ శక గా పిత్రు క్షు యు త్రెన్చి వచె _ |

హానీ ఇచే రచనల సన సం శయన త్య పలతు క్వత లత తావతగృర్ష[ గత్తర్తతక్రై శ్రి ప్ర న. పజ సెలపసనామికాతా న్‌,

ప. కాచు శరం ప. కసత తామ్‌ కచ్నాస్కంప ళ్‌ జ్‌ ఉఓళా షప్త ళ్ళ సళకాసమచ్నూో

(ఇరళ్తాము వచ కరత ప్ర శాశకయి స్పా శంస ఇృద్చఅ 3 పా శతా నం.

'శ్వంత విషళ్వణ జ్యూరా ఏం స్థ. ఉంమష్విషశన్స వ! ఎడా దా కాయ కార్యే త్రుసాంశషయాత్ర గు కతతాయ

| మవళుయి 1నతా మూజా యక తొ షట ర్వడాయాా కృళ్ళేస తష షడదసనాదచశతా తనైాక? కతశలలస స్యాఖతచ్య కళళ

((శకళవెం తుత్తాడు శలుడసళ ్రే ర్వయత్తకకా తొహాని జషయా మెస్‌ “దూాజొయాసప్ర తృశైజావ తసనాపి మంసికాకత్తుని దువ వనైలు

' కహెస్తృకావిర్మ యె దడ ళా కు శకం శ్వ త్వం శశే 3 శస తత్వ చ్యనచేకుగ వూర సతర వోని స్ప్రయష్యవ షక త్రకషన్యాకో న. ..

| కుతాకు తే శతస్తక్తం కళ్త తష తక ల్లా 3శరు తృశంత్‌ ఏత శ్రుకాశఠరు కవతంశు3ననవా త్రమషషయకఎళ్చింత్వారయెం తు వో

|. చానమ్తైసకనసళందయి కతావమా ఇా య్యా: చస్వయత్పుర్ను నం కయోలంత్త కకత తనకే 5 6 ఈత చె చపూషషెంల చ్చు తానం రర తేనసం సరము ఇచ -

| చ్నక్టం నొాడ్యశహో తే తతా ంయొం౦ మమూలు బాజా న్‌ా వాతం శ్రుజస్ర సా ష్య కశాళటువా త్త పం ప్‌ గణక ల్నషె ఈశళయరు కథష్రుకా శఠకాయ న్న శార్తషషయాంర్రుతి చ్చుదళయాస్తయ త్వం మం తుత్తాయా స్రష్ట తత ఎక్షాప నతఠు తుక్షనం నవా విలు త్య క్లో షతావతా ఇన్నా

(| ష్‌ తాంయూంరంనా జా ఇస వర్ల నత్తా నన వస్యలర్థు నన్‌ తక్కు అస్తు తవ హా నానా వ.

(6 “స కుత్త త్ర ,్రి; సలచనకొ మూ | మత! శస శ్ర వ. న్‌ నక నా తంత ఆలా వ్మ్యృసాషృసక్రప ఇక్షు శర్యోన సొ ద్వేఎవిషరనకా మఖువ।

సతాలిఖ్లీ

గల్లా ్‌ " న్‌ స్త (ఫి ఫో నిక్‌ 1॥| . క. ఖల్‌ స్ట ఫా ణి గా కు శల బై సహ్య జీ న్‌ టా సు 7 ను రే స్‌ ్ట లో | .. భయ ఖై తత కటా నం. ౯5 / / " నల సో ఫి . స. న... న్‌ క్‌ చిట చం లన్‌" | వ్‌ స్ట పో 1. | కో ట్ర న. లి న. | ఫ్‌ సత , 7 స్ట టి య. న. జైళ్లు న. టి ట్‌ నం | గాల్‌ గ్గ బా స్ట సు: . లే భే ట్‌ నై ళా ను న. | మ. లే | నశ

షక్షషైల త్తు తాన్‌స్‌ శత నా విపెర్యలిక్రా మై ఫైెడాచం వాతతకూ నన ఆలు కుకులషటాళ త్వరరకసాని 1. ఛై ప్రయా" అవు నమన లా సన తం వము నైచక్థి అశ సలు నా 6న సెముత్రుత వదం వ్‌ భ్‌ శల్తే తనెక్రసనా న్స్‌స్తం నోన చి౨కన ళచడ సనన ర్స మత్తును శృ యై కాద యోగా త్రక్యప్ణువి శవయ సం శమోత్ర శేలతుత్రరిరు పయన ఇప రకర పంతు మం దక్షో కం పదక సం తత్త చనన. యాదుర త్త పషృత్సాడు తక్మతుతం సనా కాశ లక్రుత్వా గాత చోన తళ ంశచెంంయత్య నిచ్చ్రపాత్ప శంశడద డద్దాసకు నుత్ర షశూరా త్‌ శ్వేవజ్యర్మ ర. శెస్తస చు తనక కటక చృయత్మే నన స్య సవన దుం నా క్‌ ప. సంశ్రయోత శద్ర శనప్రికై తత ఎప 2 వష కశక టో త్చృవ్రిని శేశ్చ్రమూడం వలనీవో త్హ్రేళ్రర్ర శే క్రృవా శా

ఉ6శ్రక్ర షమ తెాదచెళ శూ తస్నుగొ చ్‌్ర్ర తో రిక, సన షి కచ త్వ వశ నాదని సక నా నడం పం ఉసంత్తయకాళ్త రచ ష్వాలే తలా సెం త్యంత గధూనోన్‌ తా తష్రళ శక ఇశ్చయా త్యోకద్రి తకతతెనవాంక్కంద్రు త్వర తశ్మర్యాకేత చారని ఉన కశ స్తాం చాప న. 2 ౮్ర్రమ్మ్‌ ౨ఆా తితృక న్య ప్రంశర్షాటున తాన అత్తి యుల ఎత్తు 1. సుతి ఎంచేల్ళుహా సొ సత్తమ తెవత ముత్తా సు కసతుసు ఇషయతశంస శఈచ్వసం శ్ర నైలు కకా కృుళ్తూడ కళ తాసాం నృవానో శా చమృదనకా తొత్తు శస౦చఎం కత్తా రల జ్ఞా కనా ఫ్సం నా! సావన రక హొసేన్మి కా త్రవ్మ్యళ్య కశ్రజ్యత్తా స్క కం తుకరుతురం తన స్త్వేకతప్ప ల! కవరు శకతవస సామన్య తస్య తగ పే కర్రుత ర్యా న. చకఠాేచ్ష రంము తూ ౨౩ గక ళచూరసనా మతనన కానా 3 ఈ౭ళ సన్నీ తర్సశయనహిం తుతాకు తచ్చిత్వ్వుళక్తా టన యో త+.ళతఖాం కంళ్రతు నై ఈష ఖ్వకవనా తస్య ఫప్పాయుశ ఆతా.

ష్‌]

టట

. షా ఫో క. వ్యాన కన భై య్య బై ళమలసు కడ కాసు వంక శ్పెెరా కసననాక్ష త్రం నొపా ముత షెం త్తు వెంత అళ్ళరకూూ విశదం వషకనగాక కాడి ంత కాక్వకాళ ను నరం నా ల. శామ శ్యకన్వ్యూ-త న. యే బేష్‌ చెౌశమెతి:? వం జక్వత తృుతచూకళోాగన లై సనా ననగా పికచా నచ ంతు త్వస్వవకత్వాఇతి కర్‌ న్‌ క్రమళాతం డు షి వృతశ్వఃళస్వ ర్వ జల్య్యళం జృయా కత్రి న్‌ శ్ర్రమఃా తక తదుపర జస సం శయోంత్తరం నియా చ్యసి కొకళసంం తీ తరాషం తుతనాష్యూూ పుపుకాకకటూ లు చకనాయ | సా చశషపిళా శ్రేరకమ్ము కం చుక్కను శానవెళయు త్తు త్తు శ్ర నో స్త తాయస దకదవ సవ యక శ్య్వూాన్రైనైదమ్యాక్కుళ కశష నాస్యతు పంచదశ నం చు శ్ర్రడం తయ పద పై ఇషేక్వూణ విష ర్న శు శతకా కవ్పళ్రాం శం నైడడ యన రార కుసేత్త సతశుర్యశ తత్వ కఫళ త్రంస్రతతషుతె కనక తజ్షు లన వ. పనే పంళపుతఎం కతళాయాలాచ్రుష. శవ ల్వదాషకత్వూ + శ్చవారాపసం షం

ళ్త నూ లన తపం కతత నె శ్రేయం తెల తోయం తు ర్పి ల్లో త్రెజ తట శన్వుతనై న్నెగా స్వ స్యాషి శ్రయె . '4తుత్త్రము త్వరిశ్రంచాత్వాళా సోగ వి డం చై రళసస కంచన తా జై యీ క్వని శచనీస నపపకైయ

తననూ వద్రళాశత శ్య్పూగరత్వెరప్రు ఎలిళ్ళ ఇ+చ్చకు దన లం ఇశ్ర లను నిసా షన కెర్ప్రను లేశ్ర్వం శేషా య. మూ కూ 0 ప్రం

. వి౮ా కత్తాలా ఖో శ్‌శ క్‌త్త | శహ్యమ్మ్యో ము రంస్‌ ణంల వాడ చ్‌

లి

, లీ శ్రీయ స; నత్త త్రూ నన్తను ఖా త్రతచు౩ మూ. ళో తా కఫ్మెష ళికాత "వ ట్రా ఆక శకం

నన!

కం స్ప: న్స్‌ గం . "ఎఎ / / త్ర్వ్ప్ప్‌ కంచ టి వ్థో్యఘు మూం ఘీ చరుళా శతా జంకు నిళ, తాంసి సవన

. ష్‌ జో క!

. [ నా హత షముత్రుకళా ఈష గ్‌ “వాస క్తుషకు దకమైతను

న.

తప మం ససజ్రైషృ న్కెక చశ్స్చాస్పు వత్తా నగ సప 1 శా శకచత్ర, వ. తసం రం రేటా నతా సనన పం

తా

రా మనం ంటసార్రుతయా కం గం సం వము? . ఇవాళ వనడా శతు వళ్ళా వణ శూడ నిళూ సరన షయ్యాకృంసృస్ను చదును నా వు హక: మెం శషస్వం లము చెళ ఖథభాషషెషె శ్యశృణం త్రాణ వశ్త్వాతి తలచాడు షరి (ల ష్యా?-కటైడ షళం చూయవానన త్త్యసుళూప్రైలం యూసర్‌ 3 వజా నాకనా! పతస్తయ పచస్థ్యటా యేల చదరం చన వెనకా కరాళ కా. [ట్‌ స్తో శాచుశపో ఫై మెక బూ శ్రన్లాం డ్యసవ సం నటనల ను కుశ శ్ర

వ. సయంచతి అజా త్రిసంర్రక్యయః 699 పస్కౌకు ఇిశ్వతాం సు మిసంచ్గా

జ్య సరు టోళయా, స్‌ షక నగ కళని శ్వ తిసప్రశి 0 ాత్రుస్తుడ నోంఈకం , గా పరే చ్చ క్పిది వర్న ష్‌ తషల సయ్యా యన్యయడా మూన్‌ ఫం కవత లతను భాం ౯4తో డ్తశ త్న తళ నో సం |

యాసను €ఫ రరర వతు మాం ర్రత్తో స్నెష త్రశ్రస్రుయ'్ర సంర రిల త్రజాశ్వళ స్తు జీ పద్ధదంు | కదషార్నం ఏవ న్న కకం కతు స్మైకప 1.

కతత క్త నంన య్ట్యుల లం ముతత |. కై

సత్తాను అయ సయం న. వజ: సప నన గుళుతోడ తిళఈత్తా-ల తచ్యూపష్పలద యస .

_చాకైళలు వంచు కునొాహోసంవెతి 3 యుగ్ర పన కను చత్వళత ఎవత్త త్తి సల ల్‌ో సము సర మోని శాకకాళక యై సు క్‌ “స 2 ఛ్‌ న! న. . రుడు నం బం స్వైళపడాం చశచాషన న్‌

శత రడాణశాతబదలన్యు.